[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Dự án: biên dịch tài liệu về systemdHey,

Bạn nào có khả năng dịch xử tham gia dự án này nghe. Mình sẽ cộng tác,
cần thêm một người tham gia chính. Số lượng: khoảng 25 bài về systemd,
bản gốc tiếng Anh thuộc giấy phép CC-BY-SA.

Price: Raspberry Pi dòng 1

--
I am ... 5 dog years old.