[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdHi anh K.A,

Mọi Tết toàn vật vờ thiếu sức sống. Tết này coi bộ hong chán rồi. Có cùng nguyện vọng như anh Hieu Bui là anh K.A cho xem trước tài liệu như thế nào với ạ :D!

Thân,
mi mi mi mi mi.