[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdHi,

Rất nhiều, là serie 20 bài về systemd cho sysadmin
	http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-1.html

(bài 1), bài thứ 20 là

	http://0pointer.de/blog/projects/socket-activated-containers.html 

Cái RP rất nhỏ chả bỏ bèn gì. Mình sẽ hỏi xem có chỗ nào tài trợ
không :D

Mình đã xem qua các bài về systemd ở trên, rất đáng tìm hiểu. Việc dịch
cũng là để các bạn tự học hỏi thêm và hiểu sâu thêm về systemd (một số
bạn khác có phản ứng không tích cực về systemd cũng không quan trọng:
trước hết tìm hiểu nó cặn kẽ là gì đã.)


On Tue, 29 Jan 2013 21:49:18 -0800 (PST)
mit <[email protected]> wrote:

> Hi anh K.A,
> 
> Mọi Tết toàn vật vờ thiếu sức sống. Tết này coi bộ hong chán rồi. Có
> cùng nguyện vọng như anh Hieu Bui là anh K.A cho xem trước tài liệu
> như thế nào với ạ :D!
> 
> Thân,
> mi mi mi mi mi.
> --
I am ... 5 dog years old.