[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdDự án cho tết này hay lúc nào vậy anh. Em cũng muốn thử sức xem thế
nào. Nhưng tết về quê xa xôi hẻo lánh mạng mẽo nó không ổn lắm đâu anh
^^

Có gì anh thông báo cho em với, ko chính thì ké 1 vài bài cho sysadmin
cũng được ^^.

Vào ngày 30/01/2013, Anh K. Huynh <[email protected]> viết:
> Hi,
>
> Rất nhiều, là serie 20 bài về systemd cho sysadmin
> 	http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-1.html
>
> (bài 1), bài thứ 20 là
>
> 	http://0pointer.de/blog/projects/socket-activated-containers.html
>
> Cái RP rất nhỏ chả bỏ bèn gì. Mình sẽ hỏi xem có chỗ nào tài trợ
> không :D
>
> Mình đã xem qua các bài về systemd ở trên, rất đáng tìm hiểu. Việc dịch
> cũng là để các bạn tự học hỏi thêm và hiểu sâu thêm về systemd (một số
> bạn khác có phản ứng không tích cực về systemd cũng không quan trọng:
> trước hết tìm hiểu nó cặn kẽ là gì đã.)
>
>
> On Tue, 29 Jan 2013 21:49:18 -0800 (PST)
> mit <[email protected]> wrote:
>
>> Hi anh K.A,
>>
>> Mọi Tết toàn vật vờ thiếu sức sống. Tết này coi bộ hong chán rồi. Có
>> cùng nguyện vọng như anh Hieu Bui là anh K.A cho xem trước tài liệu
>> như thế nào với ạ :D!
>>
>> Thân,
>> mi mi mi mi mi.
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>


-- 
*Quang Nguyễn*