[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdThời gian vô tư nhưng mình dự tính có thể xong trong dưới 2 tháng. 

@Mít: sao rồi sợ rồi ư :D

On Wed, 30 Jan 2013 17:56:24 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Dự án cho tết này hay lúc nào vậy anh. Em cũng muốn thử sức xem thế
> nào. Nhưng tết về quê xa xôi hẻo lánh mạng mẽo nó không ổn lắm đâu anh
> ^^
> 
> Có gì anh thông báo cho em với, ko chính thì ké 1 vài bài cho sysadmin
> cũng được ^^.
> 
> Vào ngày 30/01/2013, Anh K. Huynh <[email protected]> viết:
> > Hi,
> >
> > Rất nhiều, là serie 20 bài về systemd cho sysadmin
> > 	http://0pointer.de/blog/projects/systemd-for-admins-1.html
> >
> > (bài 1), bài thứ 20 là
> >
> > 	http://0pointer.de/blog/projects/socket-activated-containers.html
> >
> > Cái RP rất nhỏ chả bỏ bèn gì. Mình sẽ hỏi xem có chỗ nào tài trợ
> > không :D
> >
> > Mình đã xem qua các bài về systemd ở trên, rất đáng tìm hiểu. Việc
> > dịch cũng là để các bạn tự học hỏi thêm và hiểu sâu thêm về systemd
> > (một số bạn khác có phản ứng không tích cực về systemd cũng không
> > quan trọng: trước hết tìm hiểu nó cặn kẽ là gì đã.)
> >
> >
> > On Tue, 29 Jan 2013 21:49:18 -0800 (PST)
> > mit <[email protected]> wrote:
> >
> >> Hi anh K.A,
> >>
> >> Mọi Tết toàn vật vờ thiếu sức sống. Tết này coi bộ hong chán rồi.
> >> Có cùng nguyện vọng như anh Hieu Bui là anh K.A cho xem trước tài
> >> liệu như thế nào với ạ :D!
> >>
> >> Thân,
> >> mi mi mi mi mi.
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.