[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Trang rubygems.org bị dính chưởngHi,

Dành cho: gem developer + gem user + sysadmin

Các bạn xem ở đây http://news.ycombinator.com/item?id=5139583

chi tiết http://tinyurl.com/b3p5o7w

--
I am ... 5 dog years old.