[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdOn Thu, 31 Jan 2013 15:20:59 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

>  Hiếu, Doan, Tân, Mít, KA ^^ Mỗi người 5 bài rất nhẹ nhỉ. Tân Doan có
>  RP rồi, Hiếu có RP rồi. KA donate vậy là còn Mít rồi phải không? 
Hiếu và Mit cũng có RP rồi, nhưng mà cần thêm vài cái nữa bác ơi :P