[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

E17 nút Alt+F4 kỳ quá taLinux nào thì nhấn Alt+F4 cũng đóng cửa sổ được, mà cái E17 này lại chơi ngẳng quờn qua cái Desktop khác mà không đóng là sao ta? Hay là mình set sai cái gì trong đây rồi?