[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 nút Alt+F4 kỳ quá taOn Thu, 31 Jan 2013 19:01:06 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Linux nào thì nhấn Alt+F4 cũng đóng cửa sổ được, mà cái E17 này lại
> chơi ngẳng quờn qua cái Desktop khác mà không đóng là sao ta? Hay là
> mình set sai cái gì trong đây rồi? 
> 

Bác vào Settings, Input, Key bindings để chỉnh lại bác ạ. Của cháu đây
(tự chỉnh cả)

 * Alt + F1 => desktop ảo số 1
 * Alt + F2 => desktop ảo số 2
 * Alt + Fj => desktop ảo số j (j=3,4,5,6,7,8)
 * ^ Alt Left, ^Alt Right: đổi desktop ảo
 * ^ Alt Up, ^ Alt Dơwn: đổi desktop ảo)
 * bla bla

Bác tự chỉnh lại cho vừa ý thôi, chả phải theo phe phái nào. Dùng riết
rồi quen bác ạ --
I am ... 5 dog years old.