[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] E17 nút Alt+F4 kỳ quá taHay thiet! Co mo vao setting bao gio dau! 
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Fri, 1 Feb 2013 13:54:21 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] E17 nút Alt+F4 kỳ quá ta

On Thu, 31 Jan 2013 19:01:06 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Linux nào thì nhấn Alt+F4 cũng đóng cửa sổ được, mà cái E17 này lại
> chơi ngẳng quờn qua cái Desktop khác mà không đóng là sao ta? Hay là
> mình set sai cái gì trong đây rồi? 
> 

Bác vào Settings, Input, Key bindings để chỉnh lại bác ạ. Của cháu đây
(tự chỉnh cả)

 * Alt + F1 => desktop ảo số 1
 * Alt + F2 => desktop ảo số 2
 * Alt + Fj => desktop ảo số j (j=3,4,5,6,7,8)
 * ^ Alt Left, ^Alt Right: đổi desktop ảo
 * ^ Alt Up, ^ Alt Dơwn: đổi desktop ảo)
 * bla bla

Bác tự chỉnh lại cho vừa ý thôi, chả phải theo phe phái nào. Dùng riết
rồi quen bác ạ --
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.