[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysHi các bác,

Mình gặp vấn đề khi configure SSH server. Mình làm mấy bước sau:

1. /etc/ssh/sshd_config: http://sprunge.us/RjMF
2. Tạo 1 cặp keys với mật khẩu rỗng: ssh-keygen -t rsa
3. Private key thì mình để ở client, file ~/.ssh/id_rsa
4. Public key, mình để ở server, add vào file ~/.ssh/authorized_keys

Nhưng mà thử login từ client vào server, lúc nào nó cũng đòi hỏi phải nhập mật khẩu
Các bác có biết nguyên nhân vì sao chỉ giáo giúp em!

-Anh Pham