[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysOn 02/01/2013 03:40 PM, Anh Pham wrote:
> Hi các bác,
> 
> Mình gặp vấn đề khi configure SSH server. Mình làm mấy bước sau:
> 
> 1. /etc/ssh/sshd_config: http://sprunge.us/RjMF
> 2. Tạo 1 cặp keys với mật khẩu rỗng: ssh-keygen -t rsa
> 3. Private key thì mình để ở client, file ~/.ssh/id_rsa
> 4. Public key, mình để ở server, add vào file ~/.ssh/authorized_keys
> 
> Nhưng mà thử login từ client vào server, lúc nào nó cũng đòi hỏi phải nhập
> mật khẩu
> Các bác có biết nguyên nhân vì sao chỉ giáo giúp em!
> 
> -Anh Pham
> 
ssh ở chế độ verbose xem nó báo gì đi bạn ;)

-- 
free your mind, free your life