[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysHi Huy,

Cùng 1 client, sử dụng cùng cặp keys mình login đến 2 servers khác nhau, verbose log ở client thế này:

NOK: http://sprunge.us/THhT
OK: http://sprunge.us/NdGV

Cái kết quả NOK là cái issue mà mình hỏi.

-Anh Pham

2013/2/1 Ngô Huy <[email protected]>
On 02/01/2013 03:40 PM, Anh Pham wrote:
> Hi các bác,
>
> Mình gặp vấn đề khi configure SSH server. Mình làm mấy bước sau:
>
> 1. /etc/ssh/sshd_config: http://sprunge.us/RjMF
> 2. Tạo 1 cặp keys với mật khẩu rỗng: ssh-keygen -t rsa
> 3. Private key thì mình để ở client, file ~/.ssh/id_rsa
> 4. Public key, mình để ở server, add vào file ~/.ssh/authorized_keys
>
> Nhưng mà thử login từ client vào server, lúc nào nó cũng đòi hỏi phải nhập
> mật khẩu
> Các bác có biết nguyên nhân vì sao chỉ giáo giúp em!
>
> -Anh Pham
>
ssh ở chế độ verbose xem nó báo gì đi bạn ;)

--
free your mind, free your life