[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysOn 02/01/2013 03:59 PM, Anh Pham wrote:
> Hi Huy,
> 
> Cùng 1 client, sử dụng cùng cặp keys mình login đến 2 servers khác nhau,
> verbose log ở client thế này:
> 
> NOK: http://sprunge.us/THhT
> OK: http://sprunge.us/NdGV
> 
> Cái kết quả NOK là cái issue mà mình hỏi.
> 
> -Anh Pham
> 
> 2013/2/1 Ngô Huy <[email protected]>
> 
we did not send a packet, disable method
well có vẻ như bạn đang rắc rối tại đây. Bạn xem lại chmod đúng chưa nhé :-)


-- 
free your mind, free your life