[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Archlinuxvn] SSH server : Authentication by keysHồi sáng a chung cho em rồi. Anh Phạm khỏi lo nhé. :D ^^

On Fri, 01 Feb 2013 17:57:42 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> On 02/01/2013 05:47 PM, Anh Pham wrote:
> > Cảm ơn Huy!
> > 
> > Permissions thư mục .ssh của mình ko đúng!
> > 
> > -Anh Pham
> > 
> 
> Bạn nợ mình 1 ly cafe nhé ;-)
> P/s nhiễm anh Kỳ Anh, có gì cứ bắt đền ảnh tội làm hư đàn em  =]]
> 
> --
I am ... 5 dog years old.