[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy SyuBác thử chụp cái hình lên cho bà con thiên hạ xem thì mới dễ hỗ trợ đc :D.

Vào 05:21 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Tuy có KDE nhưng hồi này chỉ chạy E17, nên không thể nói chắc, chỉ biết là trong E17 nếu chạy update một thời gian, đến một ngày bỗng muốn nghe nhạc thì không có sound nữa. Cụ thể là khi ấy nếu vào youtube click vào một bản nào đấy thì sẽ nhận được thông báo yêu cầu cài lúc thì gstreamer-ffmpeg, lúc thì audio-codecs, decoder, x-h264 gì gì đó.
Thử chạy #pacman -Ss mấy cái đó, mò mẫm một hồi, rồi cài đại một mớ gstreamer, qt-gstreamer, gstreamer0.10-ffmpeg, ffmpeg-compat, vv thì lại nghe nhạc, coi video được. Không chắc chắn cái nào có tác dụng, cái nào không (hoặc phản tác dụng) sửa chữa hệ thống.
Bạn nào có chiêu "chắc như cua gạch" không hè?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.