[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdHíc, chả hiểu sao anh K.A bỏ sót em, em cũng gửi-meo đăng ký rồi mà.

Mạng mẽo ở quê ko ổn định lắm nên có khi chậm trễ nhưng vẫn muốn chơi.
RP thì chưa thấy bao chừ ^^! cũng chưa biết nó hay ho ra sao nên nếu
dịch em cũng ko thích RP :D. Ai được lâu lâu cho sờ tí xem có gì hay
ho thì được ^^ nên loại em ra khỏi ds nhận RP cũng đc ^^

Vào ngày 01/02/2013, Doan Luong Van <[email protected]> viết:
> 2013/1/31 Anh K. Huynh <[email protected]>
>
>> On Thu, 31 Jan 2013 00:13:39 -0800 (PST)
>> Tân <[email protected]> wrote:
>> Chưa tiến hành Tân ơi ;) Nên còn nhiều. Thế này vui rồi. 1 bài ít quá
>> Tân kâka nhưng không sao rất hoan nghênh ^^ Có nhiều bài ngắn lắm nhìn
>> qua là xong rồi nhưng mình cũng dịch cho nó đầy đủ .
>>
>> Hiện có
>>
>>  Hiếu, Doan, Tân, Mít, KA ^^ Mỗi người 5 bài rất nhẹ nhỉ. Tân Doan có
>>  RP rồi, Hiếu có RP rồi. KA donate vậy là còn Mít rồi phải không?
>>
>> Mọi nguời thống nhất nhanh nhé . Còn ai tham gia nữa không thì quyết
>> sớm để tuần sau và tết tránh thủ làm ha :D
>>
>>
> Em mần đâu ra mà có RP anh :-s. Nghèo kiết xác.
> Ukie anh 5 bài chắc ổn, tết về em mần. Tuần sau vẫn còn lê lết trên công ty
> đến hết 26 tết :-s.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>


-- 
*Quang Nguyễn*