[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy SyuE rằng vấn đề này nằm ở ALSA hoặc Pulse đó bác.

Vào ngày 02/02/2013, maikhai <[email protected]> viết:
> Da fix roi nen chi con biet may cai ten, nho go #history day ma.
> Sent from my BlackBerry® smartphone
>
> -----Original Message-----
> From: n0b0dy <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Sat, 2 Feb 2013 07:37:56
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy Syu
>
> Bác thử chụp cái hình lên cho bà con thiên hạ xem thì mới dễ hỗ trợ đc :D.
>
> Vào 05:21 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
>
>> Tuy có KDE nhưng hồi này chỉ chạy E17, nên không thể nói chắc, chỉ biết
>> là
>> trong E17 nếu chạy update một thời gian, đến một ngày bỗng muốn nghe nhạc
>> thì không có sound nữa. Cụ thể là khi ấy nếu vào youtube click vào một
>> bản
>> nào đấy thì sẽ nhận được thông báo yêu cầu cài lúc thì gstreamer-ffmpeg,
>> lúc thì audio-codecs, decoder, x-h264 gì gì đó.
>> Thử chạy #pacman -Ss mấy cái đó, mò mẫm một hồi, rồi cài đại một mớ
>> gstreamer, qt-gstreamer, gstreamer0.10-ffmpeg, ffmpeg-compat, vv thì lại
>> nghe nhạc, coi video được. Không chắc chắn cái nào có tác dụng, cái nào
>> không (hoặc phản tác dụng) sửa chữa hệ thống.
>> Bạn nào có chiêu "chắc như cua gạch" không hè?
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>


-- 
*Quang Nguyễn*