[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy SyuThi nhu da post, sau khi chay pacman -S may cai nay:
 gstreamer,
 qt-gstreamer,
 gstreamer0.10-ffmpeg,
 ffmpeg-compat,
he thong co sound nhu luc moi cai xong.
Chi sau mot thoi gian update du thu (he go pacman -Syu no hoi cai nao la OK cai do) thi he thong moi bi loi mat Soung. Minh nghi ngo do khi update cac file nay bi pha hong chang?
 
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: Quang Nguyễn <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sat, 2 Feb 2013 10:06:23 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy Syu

E rằng vấn đề này nằm ở ALSA hoặc Pulse đó bác.

Vào ngày 02/02/2013, maikhai <[email protected]> viết:
> Da fix roi nen chi con biet may cai ten, nho go #history day ma.
> Sent from my BlackBerry® smartphone
>
> -----Original Message-----
> From: n0b0dy <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Sat, 2 Feb 2013 07:37:56
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] Không có Sound sau một thời gian chạy Syu
>
> Bác thử chụp cái hình lên cho bà con thiên hạ xem thì mới dễ hỗ trợ đc :D.
>
> Vào 05:21 Ngày 02 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
>
>> Tuy có KDE nhưng hồi này chỉ chạy E17, nên không thể nói chắc, chỉ biết
>> là
>> trong E17 nếu chạy update một thời gian, đến một ngày bỗng muốn nghe nhạc
>> thì không có sound nữa. Cụ thể là khi ấy nếu vào youtube click vào một
>> bản
>> nào đấy thì sẽ nhận được thông báo yêu cầu cài lúc thì gstreamer-ffmpeg,
>> lúc thì audio-codecs, decoder, x-h264 gì gì đó.
>> Thử chạy #pacman -Ss mấy cái đó, mò mẫm một hồi, rồi cài đại một mớ
>> gstreamer, qt-gstreamer, gstreamer0.10-ffmpeg, ffmpeg-compat, vv thì lại
>> nghe nhạc, coi video được. Không chắc chắn cái nào có tác dụng, cái nào
>> không (hoặc phản tác dụng) sửa chữa hệ thống.
>> Bạn nào có chiêu "chắc như cua gạch" không hè?
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>>
>>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>
>


-- 
*Quang Nguyễn*

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.