[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Dự án: biên dịch tài liệu về systemdoh xin lỗi em a không để ý ^^

On Sat, 2 Feb 2013 10:03:09 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Híc, chả hiểu sao anh K.A bỏ sót em, em cũng gửi-meo đăng ký rồi mà.
> 
> Mạng mẽo ở quê ko ổn định lắm nên có khi chậm trễ nhưng vẫn muốn chơi.
> RP thì chưa thấy bao chừ ^^! cũng chưa biết nó hay ho ra sao nên nếu
> dịch em cũng ko thích RP :D. Ai được lâu lâu cho sờ tí xem có gì hay
> ho thì được ^^ nên loại em ra khỏi ds nhận RP cũng đc ^^
> 
> Vào ngày 01/02/2013, Doan Luong Van <[email protected]> viết:
> > 2013/1/31 Anh K. Huynh <[email protected]>
> >
> >> On Thu, 31 Jan 2013 00:13:39 -0800 (PST)
> >> Tân <[email protected]> wrote:
> >> Chưa tiến hành Tân ơi ;) Nên còn nhiều. Thế này vui rồi. 1 bài ít
> >> quá Tân kâka nhưng không sao rất hoan nghênh ^^ Có nhiều bài ngắn
> >> lắm nhìn qua là xong rồi nhưng mình cũng dịch cho nó đầy đủ .
> >>
> >> Hiện có


> >>
> >>  Hiếu, Doan, Tân, Mít, KA ^^ Mỗi người 5 bài rất nhẹ nhỉ. Tân Doan
> >> có RP rồi, Hiếu có RP rồi. KA donate vậy là còn Mít rồi phải không?
> >>
> >> Mọi nguời thống nhất nhanh nhé . Còn ai tham gia nữa không thì
> >> quyết sớm để tuần sau và tết tránh thủ làm ha :D
> >>
> >>
> > Em mần đâu ra mà có RP anh :-s. Nghèo kiết xác.
> > Ukie anh 5 bài chắc ổn, tết về em mần. Tuần sau vẫn còn lê lết trên
> > công ty đến hết 26 tết :-s.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> >
> 
> --
I am ... 5 dog years old.