[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nghe được nhạc nhưng không tắt nó đượcKhong co cai Terminal nao luc dang chay Dragon ca. Minh chuot phai va chon file mp4 do tren Thunar.
Neu sau khi chon nghe voi Dragon, kich hoat tiep do mot terminal roi chay kill thi co duoc khong?

Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 3 Feb 2013 20:53:53 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Nghe được nhạc nhưng không tắt nó được


hehe 0 biết Dragon là gì nhưng chắc nó không có UI riêng nên có thể mở
ra trong shell chẳng hạn (bác kiểm tra xem có cái terminal nào mở thêm
không). Nếu không có thì chạy lệnh `htop` hoặc `ps` rồi từ từ mò ra rồi
`kill` nó thôi.

Không thì bác đợi tí cho nó hết hihi

On Sun, 3 Feb 2013 05:29:22 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Bấm chuột phải vào một file mp4 nào đấy, trên máy mình hiện ra menu:
> 
> * Open with "VLC media player"
> ===
> Open with "Dragon player"
> Open with "Mplayer Media player"
> Open with Other applications . . .
> 
> Không kể cái VLC, nếu nhấn chọn Dragon player chẳng hạn, thì nhạc vẫn
> nghe tốt, nhưng không có cái GUI nào hiện ra cả. Thành thử cứ phải
> kiên nhẫn nghe cho hết bài rồi mới được chọn bài khác.
> 
> Không biết là thiếu cái gì?
> --
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.