[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013Up xong, post may cau bao cao xong la tat may, di Govap cung Tat Nien ben Ngoai. Bay gio ve mo may len thi OI GIOI OI no bat "nhan Ctrl D hoac nhap root passwd"! Roi nao la "journalctl -xb" nao la "systemctl reboot" "systemctl default" linh tinh lang tang ... Thua roi! 
Bay gio chua biet bat dau sua tu cho nao. File log thi VO CUNG DAI, ma co doc cung khong hieu gi het :)
May ma con co cai blackberry de go may chu nay. 

Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sat, 9 Feb 2013 21:31:07 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013


Bác tính mấy mùng ngồi ở nhà sửa máy hay sao mà upgrade thế :D Của cháu
chạy `pacman -Suyv` ra một đống hoảng quá thôi ráng chờ qua Tết đã tính
sau ^^

Chúc bác năm mới sức khỏe.

Chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui và thành công mới.

  $ pacman -Rs năm-rồng
  $ pacman -S  năm-tỵ   && reboot || echo "chúc mừng năm mới ^^"


On Sat, 9 Feb 2013 01:36:20 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Năm mới sắp đến, ngồi dọp dẹp cái /home chút đỉnh rồi ngứa tay chạy
> Syu. Ai dè nó cho mình quà Tết hậu hĩ quá:
> 
> Total Download Size:    235.54 MiB
> Total Installed Size:   537.36 MiB
> Net Upgrade Size:       2.23 MiB
> 
> Up bự như vầy chắc Mùng Một Arch chạy ngon. Nhân đây gửi lời chúc bà
> con làng ta Năm Mới Vạn Sự Như Ý, ai còn mài quần jean lên ghế nhà
> trường thì chúc thêm lấy đủ tín chỉ, ra trường ngon lành, săn được
> học bổng khủng mà lên đàng . . .
> 
> --
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.