[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nam Moi Quy Ty 2013/media/sda2 la partition cai thu cho vui ban CRUX. Khong hieu tai sao no khong nhan ra /media/sda2 nhi? Tai vi luc update no bi khai trat ho khau chang?
2013/2/9 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 9 Feb 2013 16:26:01 +0000
"maikhai" <[email protected]> wrote:

> Khong -force. Chi nhan enter ma thoi.
> Con cai logfile thi dai kinh khung. Co save file do lai roi, co muon
> coi thi minh tim cach attach vao email ok?

/media/sda2 là cái gì thế bác? Không mount lên được nên failed bác ạ.
        http://pastie.org/6104275

Khi nó hiện ra cửa sổ yêu cầu nhập passs (hoặc ^D) để tiếp tục bác gõ
passwordd của root, rồi vào root shell, gõ lệnh
        mount -o rw,remount /

rồi chỉnh lại tập tin /etc/fstab cho đúng nhé. Đoán mò vậy thôi bác thử
xem có đựoc không.

Chúc bác fix sớm năm mới có đồ chơi mới :D

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

--
m k h _ s g n