[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!Chọt vào cái Opera, nó nhẩy ra, nhưng cũng đồng thời nhẩy ra thêm cái thông báo (như trong hình gửi kèm)
Tại sao bị failed nhỉ?

Attachment: Screenshot - 02102013 - 07:02:06 AM.png
Description: PNG image