[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!



Vào 07:14:02 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> On Sat, 9 Feb 2013 16:07:10 -0800 (PST)
> 
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > Chọt vào cái Opera, nó nhẩy ra, nhưng cũng đồng thời nhẩy ra thêm cái
> 
> > thông báo (như trong hình gửi kèm) Tại sao bị failed nhỉ?
> 
> > 
> 
> 
> 
> Bác chạy từ xterminal xem báo lỗi gì bác ơi 
> 
> 
> 
> --
> 
> I am ... 5 dog years old.

Ừ nhỉ. Nó đây:

[[email protected] ~]$ Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
/usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No such file or directory

Nhưng Opera vẫn nhẩy ra và vẫn xài tốt mới lạ. Do lỗi nhẹ tội chăng? Fix lỗi này thế nào đây?