[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!On Sat, 9 Feb 2013 16:32:46 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> [[email protected] ~]$ Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf",
> line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
> Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading
> configurations from ~/.fonts.conf is
> deprecated. /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line
> 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No
> such file or directory
> 
> Nhưng Opera vẫn nhẩy ra và vẫn xài tốt mới lạ. Do lỗi nhẹ tội chăng?
> Fix lỗi này thế nào đây?

Bác cài lại opera xem. 0 được thì tính tiếp :D 


--
I am ... 5 dog years old.