[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!Vào 08:28:29 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã viết:
> Vào 07:47:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã viết:
> 
> > Ok de cai lai thu xem sao. Cai trinh duyet nay cung da up may lan roi.
> 
> > 
> 
> > Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> > 
> 
> 
> 
> Cài lại xong. Gọi bằng menu thì opera xuất hiện không kèm thông báo lỗi nữa. Nhưng gõ lệnh từ terminal thì vẫn nhận được output:
> 
> 
> 
> [[email protected] ~]$ Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
> 
> Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
> 
> /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No such file or directory
> 
> 
> 
> 
> 
> Thử xétét "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf" line 9 thì thấy:
> 
> line 8: <include ignore_missing="yes" deprecated="yes">~/.fonts.conf.d</include>
> 
> line 9: <include ignore_missing="yes" deprecated="yes">~/.fonts.conf</include>
> 
> 
> 
> có khác biệt thiếu ".d" ở line 9. Chắc là nó rồi!
> 
> 
> 
> Xét tiếp:
> 
> [[email protected] fota]# ls -lh /usr/lib/opera/pluginwrapper/
> 
> total 1.1M
> 
> -rwxr-xr-x 1 root root  339 Feb  6 00:14 operapluginwrapper
> 
> -rwxr-xr-x 1 root root 608K Feb  6 00:14 operapluginwrapper-ia32-linux
> 
> -rwxr-xr-x 1 root root 441K Feb  6 00:14 operapluginwrapper-native
> 
> 
> 
> Khi mở 2 file dưới bằng F3 của mc thì báo "no symbols" là sao? Cái này thì bó tay.

THÊM:
Sau khi add vào line 9 phần nghi là thiếu (".d<"), gọi opera lại thì chỉ còn:

[[email protected] ~]$ opera
/usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No such file or directory

Vậy tức là chích đúng thuốc vào ven nó rồi, phê liền.
Còn cái line 19 này thì chưa mò ra lối hehe .