[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!On Sat, 9 Feb 2013 17:35:06 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 08:28:29 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã
> viết:
> > Vào 07:47:57 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng hai năm 2013, maikhai đã
> > viết:
> > 
> > > Ok de cai lai thu xem sao. Cai trinh duyet nay cung da up may lan
> > > roi.
> > 
> > > 
> > 
> > > Sent from my BlackBerry® smartphone
> > 
> > > 
> > 
> > 
> > 
> > Cài lại xong. Gọi bằng menu thì opera xuất hiện không kèm thông báo
> > lỗi nữa. Nhưng gõ lệnh từ terminal thì vẫn nhận được output:
> > 
> > 
> > 
> > [[email protected] ~]$ Fontconfig warning:
> > "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations
> > from ~/.fonts.conf is deprecated.
> > 
> > Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9:
> > reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.
> > 
> > /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line
> > 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No
> > such file or directory
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Thử xétét "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf" line 9 thì thấy:
> > 
> > line 8: <include ignore_missing="yes"
> > deprecated="yes">~/.fonts.conf.d</include>
> > 
> > line 9: <include ignore_missing="yes"
> > deprecated="yes">~/.fonts.conf</include>
> > 
> > 
> > 
> > có khác biệt thiếu ".d" ở line 9. Chắc là nó rồi!
> > 
> > 
> > 
> > Xét tiếp:
> > 
> > [[email protected] fota]# ls -lh /usr/lib/opera/pluginwrapper/
> > 
> > total 1.1M
> > 
> > -rwxr-xr-x 1 root root  339 Feb  6 00:14 operapluginwrapper
> > 
> > -rwxr-xr-x 1 root root 608K Feb  6 00:14
> > operapluginwrapper-ia32-linux
> > 
> > -rwxr-xr-x 1 root root 441K Feb  6 00:14 operapluginwrapper-native
> > 
> > 
> > 
> > Khi mở 2 file dưới bằng F3 của mc thì báo "no symbols" là sao? Cái
> > này thì bó tay.
> 
> THÊM:
> Sau khi add vào line 9 phần nghi là thiếu (".d<"), gọi opera lại thì
> chỉ còn:

Bỏ đi dòng 9 mới đúng chớ bác nhỉ? Nếu thêm vào thì giống y dòng 8

> 
> [[email protected] ~]$ opera
> /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper: line
> 19: /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux: No
> such file or directory
> 
> Vậy tức là chích đúng thuốc vào ven nó rồi, phê liền.
> Còn cái line 19 này thì chưa mò ra lối hehe .

Cái này chắc lỗi gì đó của Opera? Bác chịu khó google hay chờ tí cháu
đi chúc tết cái đã nhge hihi--
I am ... 5 dog years old.