[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kde chuối? 
Tóm tắt thế này

 * chạy digikam
 * tắt digikam
 * nâng cáp kde (4.9.5-1 -> 4.10.0-2)
 * nâng cấp digigam (2.9.0-3 -> 3.0.0-2)
 * chạy digikam

tới đây thì choáng luôn: digikam tắt đi mở lại mấy lần 0 thấy hình nào
hết. tới 100GB hình mà đi đâu hỡi trời đầu năm chơi phát te tua!???

Hóa ra thế này: khi kde chạy rồi tắt các ứng dụng của nó, thì vẫn có cả
đống tiến trình nền

 $ ps cax |grep kde
   27 ?    S   0:00 kdevtmpfs
  1073 ?    SNs  0:00 kdeinit4
  1076 ?    SNl  0:00 kded4

Chịu khó tắt tất cả các tiến trình này, (rất là phiền), rồi bật lại
digikam sẽ thấy hình xuất hiện trở lại ^^

Đầu năm ăn trái chuối của kde cũng mệt ^^

--
I am ... 5 dog years old.