[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!Theo cam nhan thi Opera tren laptop minh cai no van chay binh thuong. Enable Turbo la vtl rat ngon, coi lung tung beng. Minh chi don gian chay pacman -S opera thoi, khong de y no la 32 hay 64 ;)
Trua ve se chay may lenh kia va gui output.

Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 10 Feb 2013 10:11:52 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Opera vẫn open nhưng với thông báo hơi .. kỳ!

On Sat, 9 Feb 2013 18:43:16 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> mình cũng phải xuất hành bây giờ đây. Lấy theo giờ của chùa Đại Giác
> nhé. Khó lắm chứ không phải dễ fix như Linux đâu. Có ai ở gần NVQua
> Q12 không hè? Nều đúng 11g30 mà nhá số 01232622622 thì có dịp ăn bánh
> chưng không chừng nha! 

có bạn Huy mà bạn ấy về quê rồi bác :D

Bác dùng Opera trên máy 64 bít? Trên máy 32 bít của cháu chả vấn đề gì?

Bác gửi (lên list) tập tin
   /usr/bin/opera
và /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper

xem (nó chẳng qua là một script thôi)

Và chạy thử lệnh
  ls -lad /usr/lib/opera/pluginwrapper/operapluginwrapper-ia32-linux

xem ra kết quả gì?

Mà theo bác thì opera vẫn chạy bt phải không (cho dù có lỗi trên) ?

--
I am ... 5 dog years old.

-- 
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.