[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] kde chuối?Mọa, em ko muốn chửi trên list nhưng bác chuối lắm.

Bác qua nhà em xem em xài KDE và Digikam bao lâu có làm sao đâu này.

2013/2/10 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Tóm tắt thế này
>
>  * chạy digikam
>  * tắt digikam
>  * nâng cáp kde (4.9.5-1 -> 4.10.0-2)
>  * nâng cấp digigam (2.9.0-3 -> 3.0.0-2)
>  * chạy digikam
>
> tới đây thì choáng luôn: digikam tắt đi mở lại mấy lần 0 thấy hình nào
> hết. tới 100GB hình mà đi đâu hỡi trời đầu năm chơi phát te tua!???
>
> Hóa ra thế này: khi kde chạy rồi tắt các ứng dụng của nó, thì vẫn có cả
> đống tiến trình nền
>
>  $ ps cax |grep kde
>   27 ?    S   0:00 kdevtmpfs
>  1073 ?    SNs  0:00 kdeinit4
>  1076 ?    SNl  0:00 kded4
>
> Chịu khó tắt tất cả các tiến trình này, (rất là phiền), rồi bật lại
> digikam sẽ thấy hình xuất hiện trở lại ^^
>
> Đầu năm ăn trái chuối của kde cũng mệt ^^
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID 2048R/8F77A48C
Key Fingerprint   7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C