[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] touchpad khùng quáOn Wed, Feb 13, 2013 at 10:31 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>
> mình xài cái touchpad trên máy laptop mà gõ chữ nhiều nó cứ nhảy cà
> tưng cà tưng con chuột làm gõ sai suốt, dễ điên thật. có mẹo nào không
> các bạn?
Cái này là bình thường đối với trackpad.
Hên: vài ba bữa tự hết.
Xui: thay cái khác.

Giải pháp duy nhất: rmmod

An.
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C