[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] touchpad khùng quáthôi khỏi xài luôn vậy nhấm cái hotkey bỏ nó luôn đỡ bực ^^

On Wed, 13 Feb 2013 22:41:02 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Feb 13, 2013 at 10:31 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > mình xài cái touchpad trên máy laptop mà gõ chữ nhiều nó cứ nhảy cà
> > tưng cà tưng con chuột làm gõ sai suốt, dễ điên thật. có mẹo nào
> > không các bạn?
> Cái này là bình thường đối với trackpad.
> Hên: vài ba bữa tự hết.
> Xui: thay cái khác.
> 
> Giải pháp duy nhất: rmmod
> 
> An.
> >
> > --
> > I am ... 5 dog years old.
> >
> > --
> > List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] For more options, visit
> > https://groups.google.com/groups/opt_out.
> >
> >
> 
> 
> --
I am ... 5 dog years old.