[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] touchpad khùng quáNghe bạn An xúi bậy quá :D Có cách rồi nè

 $ cat ~/.xinitrc
 export LANG=en_US.UTF-8
 /usr/bin/killall syndaemon     # (1)
 /usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K  # (2)
 source $HOME/.monicarc
 exec enlightenment_start

Dòng (2) sẽ bỏ qua hai sự kiện tapping và scrolling từ touchpad trong
khoảng thời gian 1 giây kể từ sự kiện bất kỳ từ keyboard (release hoặc
press), tuy nhiên nhờ tham số (-K) mà các tổ hợp phím như Mod + X, ^
X,... sẽ vẫn giữ phong độ bình thường của touchpad.

Xưa có cái trò gắn chuột ngoài vào thì touchpad tự ngắt. Trò trên còn
trâu hơn nữa :D


On Wed, 13 Feb 2013 22:41:02 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Feb 13, 2013 at 10:31 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > mình xài cái touchpad trên máy laptop mà gõ chữ nhiều nó cứ nhảy cà
> > tưng cà tưng con chuột làm gõ sai suốt, dễ điên thật. có mẹo nào
> > không các bạn?
> Cái này là bình thường đối với trackpad.
> Hên: vài ba bữa tự hết.
> Xui: thay cái khác.


--
I am ... 5 dog years old.