[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] touchpad khùng quá

On Thursday, February 14, 2013, Anh K. Huynh wrote:

Nghe bạn An xúi bậy quá :D Có cách rồi nè
 
Syncdaemon với -K mà bác đem khoe với em thì đúng là múa rìu... Kakaka

Có lẽ trục trặc của bác còn nhẹ nên syncdaemon giúp đc. Còn em thì
# rmmod b5974

Hehe

  $ cat ~/.xinitrc
  export LANG=en_US.UTF-8
  /usr/bin/killall syndaemon         # (1)
  /usr/bin/syndaemon -i 1 -d -t -K   # (2)
  source $HOME/.monicarc
  exec enlightenment_start

Dòng (2) sẽ bỏ qua hai sự kiện tapping và scrolling từ touchpad trong
khoảng thời gian 1 giây kể từ sự kiện bất kỳ từ keyboard (release hoặc
press), tuy nhiên nhờ tham số (-K) mà các tổ hợp phím như Mod + X, ^
X,... sẽ vẫn giữ phong độ bình thường của touchpad.

Xưa có cái trò gắn chuột ngoài vào thì touchpad tự ngắt. Trò trên còn
trâu hơn nữa :D


On Wed, 13 Feb 2013 22:41:02 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> On Wed, Feb 13, 2013 at 10:31 AM, Anh K. Huynh <[email protected]>
> wrote:
> >
> > mình xài cái touchpad trên máy laptop mà gõ chữ nhiều nó cứ nhảy cà
> > tưng cà tưng con chuột làm gõ sai suốt, dễ điên thật. có mẹo nào
> > không các bạn?
> Cái này là bình thường đối với trackpad.
> Hên: vài ba bữa tự hết.
> Xui: thay cái khác.


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
--
An Nguyen.