[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

top-level link cho các bạn nèLink cũ:
	http://archlinuxvn.org/blog/~huy/

Link mới: http://archlinuxvn.org/~huy/

Cả link cũ vẫn có hiệu lực do link mới chỉ là symbolic link thôi. Các
bạn vẫn viết log và để mọi thứ trong ~/blog/ cho gọn gàng, kịch bản
biên dịch sẽ tự tìm và thêm vào thư mục góc (xem hàm (_make_links)
trong kịch bản
	https://github.com/archlinuxvn/home/blob/core/bin/post-receive#L187

--
I am ... 5 dog years old.