[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồibac thay duoc cai output cua uname -a ko :-P

Hoang


2013/2/19 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 28 Jan 2013 15:45:46 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Bác muốn có việc làm thì tìm cách thay chữ "ArchLinux" lúc khởi động
> thành "Máy của bác Maikhai" xem có được hông hy vọng là bác hết chán
> hehe

Nếu bác chưa tìm ra cách thì đây: Bác mở tập tin /etc/os-release lên,
rồi chỗ nào có "ArchLinux" bác chỉnh lại thành "maikhai Linux".

Bác cũng cần chỉnh trong menu settings của `grub` hay bootloader nào đó
nữa.

Tất nhiên là sau khi boot vào vẫn thấy còn chữ `ArchLinux`. Nhưng từ từ
để cháu lấy bia của bác đã ạ :^^


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].