[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Đổi tên hiệu Linux * Re: [ArchLinuxVn] Chán Arch quá rồiVào 09:17:18 UTC+7 Thứ tư, ngày 20 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> On Wed, 20 Feb 2013 09:34:54 +0800
> 
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> 
> 
> 
> > bac thay duoc cai output cua uname -a ko :-P
> 
> 
> 
> Bác muốn thay chỗ nào? Chưa thử nhưng chắc có cách :D
> 
> 
> 
>   $ uname -a
> 
>   Linux icy 3.6.11-1-pae #1 SMP PREEMPT Sun Jan 13 11:58:35 ICT 2013
> 
>   i686 GNU/Linux

Sao thớt này kéo cù nhằng từ năm ... ngoái đến giờ hè?
Output máy mình ngon lắm nè:

[[email protected] ~]$ uname -a
Linux arch 3.7.9-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Mon Feb 18 02:13:30 EET 2013 x86_64 GNU/Linux