[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Archskype-call-recorder gói này chỉ để ... recorder thôi. Cháu hỏi hơi thừa, ngoài 2 cái đó bác đã cài Skype chưa ạ :-)


Vào 10:53 Ngày 25 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 10:27:27 UTC+7 Thứ hai, ngày 25 tháng hai năm 2013, icy đã viết:
> bác gặp trục trặc gì? Cháu xài Skype (32bit) bình thường mà
> Mà thôi làm gì phiền bác vào trang http://imo.im/ là xong ngay.

IMO có vẻ ngon lành quá hè! Đã cài nó vào Blackberry ngay lập tức đây.Đang ngóng xem sao . . .

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn