[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchOn Mon, 25 Feb 2013 19:33:27 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> post thêm cái này cho rõ câu trả lời trước:
> 
> [[email protected] fota]# pacman -S skype
> error: target not found: skype
> [[email protected] fota]# pacman -Ss skype
> community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
>     Open source tool that allows you to record your Skype calls on
> Linux [[email protected] fota]#
> 

Lời khuyên là không nên dùng Skype trong Linux. Mọi người dễ gặp
trường hợp sau khi tắt Skype cả chục phút sau mấy tiến trình `skype`
vẫn chạy. khật khó chấp nhận một chương trình bảo tắt mà cứ dở chứng
trên bảo dưới không nghe thế này :D

cứ quất imo.im thôi hehe 

--
I am ... 5 dog years old.