[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Arch pacman -Ss skype
community/skype-call-recorder 0.8-2
    Open source tool that allows you to record your Skype calls on Linux
multilib/skype 4.1.0.20-2 [installed]
    P2P software for high-quality voice communication

Bác thiếu Multilib repo rùi ^^

Vào 19:44 Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Mon, 25 Feb 2013 19:33:27 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> post thêm cái này cho rõ câu trả lời trước:
>
> [[email protected] fota]# pacman -S skype
> error: target not found: skype
> [[email protected] fota]# pacman -Ss skype
> community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
>     Open source tool that allows you to record your Skype calls on
> Linux [[email protected] fota]#
>

Lời khuyên là không nên dùng Skype trong Linux. Mọi người dễ gặp
trường hợp sau khi tắt Skype cả chục phút sau mấy tiến trình `skype`
vẫn chạy. khật khó chấp nhận một chương trình bảo tắt mà cứ dở chứng
trên bảo dưới không nghe thế này :D

cứ quất imo.im thôi hehe

--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].