[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchBác show lại file pacman.conf lại cho mọi người xem đi bác. Như Huy nói thì gói Skype này chỉ có trong bản 32bit thôi. Nên bác phải thêm mấy dòng cháu gửi ở trên vô file đó mới search ra được.


2013/2/26 maikhai <[email protected]>
Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het.
Sent from my BlackBerry® smartphone

From: Quang Nguyễn <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 26 Feb 2013 21:56:24 +0700
To: ArchVN<[email protected]>
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Arch

Nếu bác đọc kỹ thì skype-call-recorder ko phải là skype, nó chỉ có mỗi chức năng ghi âm lại các cuộc voice chat giúp cho Skype thôi. Cái menu của bác không phải là menu của Skype.


2013/2/26 maikhai <[email protected]>
[[email protected] fota]# nano  /etc/pacman.conf


#[multilib]
#SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist


[[email protected] fota]#
[[email protected] fota]# pacman -Syyu
:: Synchronizing package databases...
 core                     106.3 KiB   174K/s 00:01 [######################] 100%
 extra                   1414.9 KiB   298K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1923.7 KiB   308K/s 00:06 [######################] 100%
:: Starting full system upgrade...
 there is nothing to do
[[email protected] fota]# pacman -Ss skype
community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
    Open source tool that allows you to record your Skype calls on Linux
[[email protected] fota]# pacman -S skype
error: target not found: skype
[[email protected] fota]#

Làm đại một keo nữa:

[[email protected] fota]# pacman -S skype-call-recorder
warning: skype-call-recorder-0.8-2 is up to date -- reinstalling
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (1): skype-call-recorder-0.8-2

Total Installed Size:   0.29 MiB
Net Upgrade Size:       0.00 MiB

Proceed with installation? [Y/n]
(1/1) checking package integrity                   [######################] 100%
(1/1) loading package files                        [######################] 100%
(1/1) checking for file conflicts                  [######################] 100%
(1/1) checking available disk space                [######################] 100%
(1/1) upgrading skype-call-recorder                [######################] 100%
[[email protected] fota]#


Kích thì nhảy ra menu. Tới đây thì bí, hết biết làm cách sao mà gọi được.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/lXFNqMVLNZM/unsubscribe?hl=en.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
 
 

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
 
 --
Quang Nguyễn