[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong ArchHíc, bác bỏ dấu # đằng trước [multilib] đi bác ơi. Rồi pacman -Syu lại.


Vào 22:11 Ngày 26 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Vào 22:02:57 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng hai năm 2013, Nguyễn Quang đã viết:
> Bác show lại file pacman.conf lại cho mọi người xem đi bác. Như Huy nói thì gói Skype này chỉ có trong bản 32bit thôi. Nên bác phải thêm mấy dòng cháu gửi ở trên vô file đó mới search ra được.

> Quang Nguyễn

Làm rồi mà. Show lại nè:

#[multilib]
#SigLevel = PackageRequired
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn