[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchHầu hết mọi người ở đây đều chạy Arch64 bác ạ :). Và repo multilib cũng chỉ có ở Arch64 thôi :)

Vào 22:34 Ngày 26 tháng 2 năm 2013, maikhai <[email protected]> đã viết:
Hình như không phải tại KDE mà là do chạy Arch64 thôi! Vào chỗ này
https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch64_FAQ
thấy có mấy người hỏi:

Can I run 32-bit apps inside Arch64?
Can I build 32-bit packages for i686 inside Arch64?
vv

nên đoán là cần làm mấy bước nữa để có thư viện 32bit trong bản 64bit rồi mới tính tới việc cài bản skype32bit vào được.

Nhân tiện hỏi luôn cái này:
pacman -Syy và pacman -Syu chạy gộp trong một lệnh pacman -Syyu được chứ nhỉ?

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].