[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Skype trong Archcác bác spam meo nhiều vào, nhiệt độ trái đất tăng lên, mỗi longgia là biết ơn :D

bác maikhai bỏ dấu "#" - uncommented đi bác

sẽ xuất hiện dạng

[[email protected] fota]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core                     106.3 KiB   205K/s 00:01 [######################] 100%
 extra                   1414.9 KiB   305K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1923.7 KiB   307K/s 00:06 [######################] 100%
multilib               xyzt.u KiB   307K/s 00:01 [######################] ... maikhai is not allowed to retrieve the 100th %

Ha ha ha

2013/2/26 n0b0dy <[email protected]>
[[email protected] fota]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core                     106.3 KiB   205K/s 00:01 [######################] 100%
 extra                   1414.9 KiB   305K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1923.7 KiB   307K/s 00:06 [######################] 100%

Output chứng tỏ bác chưa xóa comment trong file pacman.conf :).


2013/2/26 maikhai <[email protected]>
Vào 22:04:21 UTC+7 Thứ ba, ngày 26 tháng hai năm 2013, NgoHuy đã viết:
> 2013/2/26 maikhai <[email protected]>
>
>
> Nhung chay # pacman -S skype thi khong thay gi het.
>
> Sent from my BlackBerry® smartphoneBác xem lại multilib đã enable chưa, rồi thì pacman -Syy cập nhật repo, sau đó pacman -S skype lên thoi :-D


Làm một lần nữa nè:

[[email protected] fota]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core                     106.3 KiB   205K/s 00:01 [######################] 100%
 extra                   1414.9 KiB   305K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1923.7 KiB   307K/s 00:06 [######################] 100%
[[email protected] fota]# pacman -S skype
error: target not found: skype

Nếu chạy pacman -Ss skype thì output là:

community/skype-call-recorder 0.8-2 [installed]
    Open source tool that allows you to record your Skype calls on Linux

Mình nghi là do ở trong E17 nên bị từ chối cài skype chăng? Để logout rồi vào KDE làm thử coi sao :)

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].