[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Tue, 26 Feb 2013 07:34:18 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Nhân tiện hỏi luôn cái này:
> pacman -Syy và pacman -Syu chạy gộp trong một lệnh pacman -Syyu được
> chứ nhỉ?

Được bác ơi. Nhưng gõ `-Syu` được rồi, hoặc `-Suy` cho nó đẹp. Kiểu như

	rsync -rape ....

:D


--
I am ... 5 dog years old.