[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchCó kon ngái rùi nhé, sút ngày cứ rape đi. Hum nào ngồi cafe, ôm ôm máy trong người, nó cháy main, giựt HDD, rùi "icy khói lửa" vào bugi cái ... xem còn rape nổi không, ka ka ka ... thời sự tí :D

On Tue, Feb 26, 2013 at 10:53 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 26 Feb 2013 07:34:18 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Nhân tiện hỏi luôn cái này:
> pacman -Syy và pacman -Syu chạy gộp trong một lệnh pacman -Syyu được
> chứ nhỉ?

Được bác ơi. Nhưng gõ `-Syu` được rồi, hoặc `-Suy` cho nó đẹp. Kiểu như

        rsync -rape ....

:D


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].