[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hybrid ssd * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchSSD lun đi, hybrid làm gì ... Làm lun fon 512 đi, nhà giàu tiếc giề con lợn con. FYI, máy 2540p của longgia bữa ni chập chập lắm rùi, chắc là main lại sắp đi, còn 3 tháng nữa hít bảo hành, chắc phải đem ra đổi main giờ chót thui.

On Tue, Feb 26, 2013 at 10:44 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 26 Feb 2013 22:38:12 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Chạy 64 chi cho khổ ... gói nào cũng to hơn vài % ... Mau tốn chỗ
> SSD, tổ đi mua cái mới, tốn xiền :D

chờ ổ đĩa hybrid về mà chưa thấy nhỉ? đấu lại với bác Long nhà ta cứ
khoe ssd hoài.


--
I am ... 5 dog years old.

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].