[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hybrid ssd * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Tue, Feb 26, 2013 at 11:07 PM, Long Phan Dao Viet
<[email protected]> wrote:
> SSD lun đi, hybrid làm gì ... Làm lun fon 512 đi, nhà giàu tiếc giề con lợn
> con. FYI, máy 2540p của longgia bữa ni chập chập lắm rùi, chắc là main lại
> sắp đi, còn 3 tháng nữa hít bảo hành, chắc phải đem ra đổi main giờ chót
> thui.
>
/me đề nghị bác mua MacBook Pro.


>
> On Tue, Feb 26, 2013 at 10:44 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
>>
>> On Tue, 26 Feb 2013 22:38:12 +0700
>> Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:
>>
>> > Chạy 64 chi cho khổ ... gói nào cũng to hơn vài % ... Mau tốn chỗ
>> > SSD, tổ đi mua cái mới, tốn xiền :D
>>
>> chờ ổ đĩa hybrid về mà chưa thấy nhỉ? đấu lại với bác Long nhà ta cứ
>> khoe ssd hoài.
>>
>>
>> --
>> I am ... 5 dog years old.
>>
>> --
>> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to [email protected]
>>
>>
>
> --
> List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
>
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C