[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: hybrid ssd * Re: [ArchLinuxVn] Re: Skype trong ArchOn Wed, 27 Feb 2013 10:41:35 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> /me đề nghị bác mua MacBook Pro.
+1, xài hackintosh cũng thấy sướng rồi. Bỏ arch đê :D.

P/s: Sao cái gì trên mac os x nó cũng lung linh, không cùi mía như
 thằng lunix :P